صفحه اصلی > مناقصه ها و استعلام ها > پرسشنامه ها و جداول 

جهت دریافت هر یک از پرسشنامه ها روی لینک مربوطه کلیک نمایید .

 

جدول تعرفه های منطقه ویژه
بررسی منابع - وزارت نفت
ارزیابی توانایی پیمانکار ساختمانی
ارزیابی توانایی پیمانکار پروژه ای
ارزیابی توانایی پیمانکار خدماتی